०५५ ५२०१७२ ||    gharelurautahat520172@gmail.com ||    English 

परिचय

परम्परागत सीपको विकास, स्थानिय श्रोत साधनमा अधारित घरेलु तथा साना उधोगहरुको प्रवर्द्धन तथा संवर्धन एवं विस्तार गरि गरिवि न्युनिकरण तथा कृषिमा रहेको जनसंख्याको अधिकतम चापलाई उधोग क्षेत्रमा प्रवाहित गर्ने उद्देश्‍यले घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय धनुषा २०३९ मा स्थापना भै यस क्षेत्रमा कृयाशिल रहेको छ। उधोग प्रशासन तथा उधगको प्रवर्धन एवं संवर्धन लगायतका सीप विकासको लागि विभिन्न तालिमहरु संचालन भै रहेको छ।

नेपाल संघिय संरचनामा रूपान्तरण भए पछि प्रदेश नं. २ प्रदेश सरकार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४ फागनु ३ गते भई साविकमा मुलुक केंद्रिकृत संरचनामा रह्दा उधोग मन्त्रालय मातहत रहेको घरेलु तथा साना उधोग कार्यालयहरु मुलुक संघीय संरचना गएपछि नेपाल सरकार बाट २०७५/३/३२ गते को निर्णय अनुसार घरेलु तथा साना उधोग कार्यालयहरु खारेज भई प्रदेश सरकार उधोग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालय मातहत मा यस् प्रदेश को ८ वटा जिल्लामा घरेलु तथा साना उधोग कार्यालयहरुको स्थापना भएको हो।

Copyright © All rights reserved.