०५५ ५२०१७२ ||    gharelurautahat520172@gmail.com ||    English 

उद्देश्य

कार्यालयका मुख्य उद्देश्यहरु


  • लघु घरेलु तथा साना उधोगहरु को दर्ता, नविकरण लगायतका कार्य गर्ने ,विकास विस्तार, विविधिकरणमा सहयोग पुर्‍याउने।
  • उधोगहरुको संवर्धन तथा संरक्षन
  • वेरोजगार, विपन्न,दलित , जन जाति , महिला तथा पिछिडिएका वर्गलाई सिप तालिम दिइ रोजगार उन्मुख बनाउनु।
  • सम्भाव्य उधम व्यवसायको पहिचान गरि स्थानीय श्रोत तथा साधनको प्रयोगहुने उधोग व्यावासायीलाइ परामर्श लगायत अन्य सहयोगहरु उपलब्ध गराउने।

Copyright © All rights reserved.